Galbraith, David, Universidade de Staffordshire Reino Unido, Reino Unido